Nagtipon-tipon noong ika-18 ng Agosto, 2023, ang mga miyembro ng Provincial Awards Committee (PAC) upang isagawa ang inisyal na balidasyon ng mga naisumiteng dokumento ng mga sangguniang bayan at panlungsod ng lalawigan para sa Local Legislative Award (2023).

 Kabilang sa mga dumalo sa gawaing ito ay ang mga pinuno at kinatawan mula sa Liga ng mga Bise Alkalde sa Pilipinas (VLMP), Panlalawigang Tanggapan ng Kagalingan at Pagpapaunlad ng Kaginhawaang Panlipunan (PSWDO), Panlalawigang Tanggapan ng Badyet (PBO), Panlalawigang Tanggapan ng Agrikultura (PAO), at Panlalawigang Tanggapan ng Kapaligiran at Kalikasan (BENRO).

Layunin ng gawaing ito na matukoy ang mga inisyal na datos at puntos na nakuha ng mga lokal na sanggunian base sa kanilang mga naging pagtalima sa pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin at responsibilidad.